fbpx

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» (εφεξής «Επιχείρηση»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Κ. Γακόπουλο Ευθύμιο, είναι Υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ειδικότερα και με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, η Επιχείρηση θα προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων σας. Στο πλαίσιο αυτό θα επεξεργαστεί και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία θα μας γνωστοποιείτε εσείς, με οποιοδήποτε άλλο γραπτό μέσο, φυσικής ή ηλεκτρονικής μορφής, μέσω των αρμόδιων, εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων και συνεργατών της επιχείρησης.

Η Επιχείρηση, συμμορφούμενη με τις σχετικές διατάξεις του νέου Κανονισμού, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη σχετική με αυτόν ελληνική νομοθεσία, δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς θεωρεί ότι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών ή/ και υποψήφιων πελατών της αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της διαχείρισης των πληροφοριών για την εύρρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης ποιότητας παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς. Για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλή και προστατευμένα από απώλεια, λανθασμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη, και παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Επιχείρησης, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά. Επισημαίνουμε ότι για όσο χρόνο θα σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας που είναι απαραίτητα, είτε για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας (όπως επί παραδείγματι λόγω τήρησης της φορολογικής μας νομοθεσίας), είτε με βάση τη ρητή συγκατάθεση που θα μας χορηγήσετε στο παρόν στάδιο μέσω του ειδικού εντύπου “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ” ή σε τυχόν άλλο μεταγενέστερο στάδιο.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 36 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ- Τ.Κ. 55133
E-mail: info@adviser.gr
Tηλέφωνο: (+30) 2310 456169
Ιστότοπος: www.adviser.gr

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Οι παρακάτω πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 (άρθρο 4 αριθ. 1), όπου ορίζεται ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

Για την παροχή των υπηρεσιών μας, κατά κανόνα η Επιχείρηση συλλέγει τις εξής πληροφορίες, που αποτελούν απλά προσωπικά δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο/ μητρώνυμο

 • Διεύθυνση κατοικίας/ εργασίας

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail)

 • Αριθμός τηλεφώνου (σταθερού/ κινητού) – Επάγγελμα

 • Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.

Η συλλογή των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία, προκειμένου να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας, για την επικοινωνία μας μαζί σας, την έκδοση των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών, τη σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών κάθε μορφής (όπως δανείου, μεταβίβασης χρήσης, παρακράτησης κυριότητας κ.ο.κ.), καθώς και, ενδεχομένως, προκειμένου να διεκδικήσουμε την αμοιβή μας. Νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία τους είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση μας (κυρίως με τη φορολογική νομοθεσία), κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ’ του ΓΚΠΔ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης σας για περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων που πιθανόν έχετε ήδη μοιραστεί, η Επιχείρηση σας ενημερώνει ότι το συνεργαζόμενο με εμάς λογιστικό γραφείο οφείλει να επεξεργαστεί απλά προσωπικά δεδομένα σας (και πιο συγκεκριμένα: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο/ μητρώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.) ώστε να εκδοθεί το νόμιμο παραστατικό για την πληρωμή των υπηρεσιών που σας παρέχουμε και να ικανοποιηθεί το έννομο, επιχειρηματικό μας συμφέρον καθώς και η νόμιμη φορολογική μας υποχρέωση.

Στο πλαίσιο αυτό σας υπενθυμίζουμε ότι οφείλετε να ειδοποιήσετε χωρίς καθυστέρηση την επιχείρηση για οιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα προσωπικά σας δεδομένα. Την πληροφορία αυτή η Επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει περαιτέρω για να επικαιροποιήσει, ως οφείλει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί, όσον αφορά σε υπηρεσίες που λαμβάνετε από αυτήν.

Τυχόν άρνησή σας για χορήγηση των προσωπικών δεδομένων σας, πληροφοριών, στοιχείων ή εγγράφων που απαιτούνται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα, θα έχει πιθανόν ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα εκπλήρωσης των υπηρεσιών μας.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, προβαίνουμε σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας, όπως επί παραδείγματι συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση με σκοπό την εκπλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης.

Ειδικότερα θα προβούμε σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ΔΠΧ»), όπως είναι τα στοιχεία ταυτοποίησης, τα δεδομένα επικοινωνίας, τα δεδομένα πληρωμής, τα δεδομένα ασφάλισης που είναι απαραίτητα για τη σύναψη και εκπλήρωση του ιδιωτικού συμφωνητικού μας.

Η επεξεργασία ΔΠΧ θα διενεργείται αποκλειστικά από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και τους Εκτελούντες την Επεξεργασία συνεργάτες και προστιθέντες εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Επιχείρησης, οι οποίοι δεσμεύονται με ρήτρα εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας στη ΔΠΧ με την Επιχείρηση.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η Επιχείρηση, για την παροχή των υπηρεσιών της προς εσάς δεν προχωρά σε διαβίβαση των απλών δεδομένων σας σε τρίτους, μη συνεργάτες ή υπαλλήλους της. Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες σας μόνο στις εξής περιπτώσεις:

α. Προκειμένου να εκπληρώσουμε καθήκον μας ή νομική μας υποχρέωση, όπως για παράδειγμα να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία, με δικαστική απόφαση, με οδηγίες, αιτήματα ή αποφάσεις των Αρχών.

β. Για τη διαχείριση και αντιμετώπιση εξωδικαστικών ή δικαστικών διαφορών μεταξύ μας.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί τα απλά προσωπικά σας δεδομένα για πέντε (5) έτη, βάσει της φορολογικής μας νομοθεσίας. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί, σε κάθε περίπτωση, για όσο χρόνο απαιτείται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο ή μέχρι την παραγραφή ενδεχομένων αξιώσεων.

 

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η Επιχείρησή μας διαθέτει επίσημο λογαριασμό στο Facebook και πιο συγκεκριμένα στη διεύθυνση https://www.facebook.com/adviser.gr/. Με τη βοήθεια της πλατφόρμας αυτού του μέσου επεξεργαζόμαστε ορισμένα δεδομένα σας (όπως για παράδειγμα το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε και τη φωτογραφία σας).

Σκοπός της επεξεργασίας για το σύνολο των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς είναι η παροχή ενημερώσεων για το περιεχόμενο των υπηρεσιών μας ή η επικοινωνία μαζί σας, απαντώντας στα μηνύματα που μας στέλνετε. Νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία μας παρέχετε κάνοντας like στη σελίδα μας, και την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε κάνοντας unlike. H Επιχείρηση μας ενθαρρύνει την υποβολή σχολίων εκ μέρους των χρηστών στις αναρτήσεις στη σελίδα που διατηρεί στο Facebook, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού διαλόγου και πάντα με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις. Δεν έχουμε υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου των σχολίων που υποβάλλονται από τους χρήστες, ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρούμε κάθε είδους περιεχόμενο που παραβιάζει όπως για παράδειγμα περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, διαφημιστικό ή που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα αποκλεισμού των χρηστών που το υποβάλλουν.

Σημαντική σημείωση: Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο επεξεργασίας ή τα μέσα με τα οποία το Facebook επεξεργάζεται τα δεδομένα σας.

Ενημερωθείτε για την πολιτική του Facebook από τους παρακάτω συνδέσμους εδώ:

https://www.facebook.com/policy.php και εδώ: https://www.facebook.com/business/GDPR

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Η Επιχείρησή μας διαθέτει υπηρεσία για τη μαζική αποστολή («μετάδοση») αυτοματοποιημένων γραπτών μηνυμάτων («sms») στα κινητά τηλέφωνα των πελατών μας, με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Για το σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα και ειδικότερα το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. Τα δεδομένα σας αυτά δε διαβιβάζονται σε τρίτους.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η Επιχείρησή μας επιθυμεί να αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας («e-mail») ενημερωτικό υλικό («newsletter») για τις προσφορές και τα νέα προϊόντα μας. Το e-mail σας θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από την Επιχείρησή μας και θα γνωστοποιείται μόνο στην πλατφόρμα χρήσης για την αποστολή των μαζικών e- mails (Mailchimp). Για την αποστολή αυτών των ενημερώσεων στο e-mail σας, θα ζητούμε πάντα τη ρητή συγκατάθεσή σας, την οποία μας παρέχετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α. Μέσω της ιστοσελίδας μας www.adviser.gr, να μας δηλώσετε το e-mail σας και να λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης εγγραφής, με το οποίο θα ενημερώνεστε ότι μας έχετε δώσει συγκατάθεση σας για την αποστολή newsletter.

Η δήλωση συγκατάθεσής σας θα τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλονται newsletter από την Επιχείρησή μας και σε κάθε περίπτωση όχι για περισσότερο από έξι μήνες από τη δήλωση ανάκλησής της, όπως αναλύεται παρακάτω. Συγκεκριμένα, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας με τους εξής δύο τρόπους:

α. Ακολουθώντας τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter της ADVISER και αναφέρει: «διαγραφείτε από το newsletter πατώντας εδώ» είτε «ενημέρωση προτιμήσεων» ή

β. Αποστέλλοντας e-mail στο info@adviser.gr αναφέροντας ότι: «Επιθυμώ να διαγραφώ από τη λίστα newsletter της ADVISER». Η δήλωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, δε θα τηρείται για περισσότερο από έξι μήνες, από την ημερομηνία που θα την αποστείλετε τη δήλωσή σας.

 

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ

Η Επιχείρηση διαθέτει στους ιδιόκτητους χώρους της κάμερες, με σκοπό την αποτροπή παράνομης εισόδου τρίτων στα γραφεία αυτής και την προστασία της σωματικής ακεραιότητας προσωπικού και πελατών μας καθώς και των περιουσιακών αγαθών μας. Η διαχείριση του συστήματος πραγματοποιείται από την ADVISER, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας.

 

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η Επιχείρηση, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας, οι Εκτελούντες την Επεξεργασία συνεργάτες και οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι αυτής, δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε, να τα διαγράφουμε με ασφάλεια, να μη συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δε μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ελέγχουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τακτικά, διατηρούμε το δικαίωμα να την αναθεωρούμε τακτικά και να κάνουμε αλλαγές ανά πάσα στιγμή για να συμπεριλαμβάνουμε τις αλλαγές στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα. Εάν προβούμε στις ανωτέρω ενέργειες, θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορες διαδικασίες μέσω ειδοποίησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή μέσω της ιστοσελίδας μας www.adviser.gr ή κατά την προσέλευσή σας στην έδρα της Επιχείρησης.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με την αίτηση πρόσβασης μπορείτε να πληροφορηθείτε τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται.

 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.

 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε ́ ή στ ́ ΓΚΠΔ.

 • Δικαίωμα στη λήθη: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.

 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.

Εφόσον ασκήσετε οιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, και θα σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Επισημαίνουμε ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των ΔΠΧ, που έχουν συλλεγεί για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών μας.

Ωστόσο, σας δηλώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας, όπως και η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασίας των δεδομένων σας, θα έχει ως πιθανή συνέπεια τη διακοπή της έννομης σχέσης μας, του ιδιωτικού συμφωνητικού ή συγκεκριμένων όρων αυτού, δεδομένου ότι δε θα δύναται να λειτουργήσει χωρίς την επεξεργασία των ΔΠΧ.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα προσφυγής και καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr, Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ημερομηνία σύνταξης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: 25/05/2018

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this